Mötet inleddes med att prata om innebörden av att vara matrådsrepresentant, att man representerar sin klass och för klassens talan. Man repeterade också syftet med matrådet dvs att skapa en förståelse kring de regler och bestämmelser som omger skolmåltiderna (Skollagen, Livsmedelsverket och Skolinspektionen). Representanterna förde också fram eventuella frågor och funderingar som hade diskuterats i respektive klasser innan matrådet.

För att ytterligare sätta vår egen skollunch i ett större sammanhang tittade man på en film som illustrerade hur skollunchen ser ut i andra länder runtom i världen. Här uppmärksammade man fördelningen mellan de olika livsmedlen på tallriken, vilka kompletterande livsmedel som serverades samt mängden mat. Allt för att få en bättre förståelse för vår egen lunch som vi äter på Ramlösa Friskola.

Matrådsrepresentanterna fick med sig arbetsuppgifter till klassen. Deras första uppgift blir att tänka utanför de traditionella ramarna och hitta nya kreativa sätt för att:

  • Främja bra matvanor
  • Skapa en större förståelse för den mat vi konsumerar
  • Och samtidigt minska vårt matsvinn

Representanterna ska kunna föra fram minst ett förslag från klassen kopplat till de tre områdena till nästa möte.