PEDAGOGIK

Vi vill att ditt barn ska lära för livet

Undervisningen på Ramlösa friskola har en allmänpedagogisk inriktning. Det betyder att vi följer läroplanen för förskolan, skolan och fritidshem.

 

Förskolan

På förskolan lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten utformas med utgångspunkt från barnen i barngruppen, där barnens nyfikenhet, fantasi, kreativitet och lust att upptäcka stimuleras. För oss är trygghet och glädje grundförutsättningar för lärande och utveckling. Miljön på vår förskola är stimulerande och lockar till lek. Vi har också eget kök där all mat lagas av vår kokerska.

 

Skolan

Vår skola är inte profilerad utan försöker i stället tillgodose barns olika behov och intressen. Det blir bland annat möjligt genom mindre elevgrupper där varje barn blir sett och får mer vuxenkontakt än i en större grupp. Vårt mål är att varje barn ska bli sett som en individ samtidigt som det är en del av en helhet. Vi är övertygade om att det ger trygga barn med en positiv självbild.

​När barnen börjar skolan läggs stor vikt vid att de ska få en stabil grund att stå på, både kunskapsmässigt och socialt. Våra pedagoger samarbetar över klassgränserna och det arrangeras ofta temaveckor som berör ett gemensamt ämne. Detta är positivt för både elever som behöver extra tid på sig för inlärning och elever som behöver utmaningar i sin kunskapsutveckling.

 

Fritids​

Efter skoldagen är alla barn på Ramlösa friskola, upp tills de fyllt 12 år, välkomna till vår fritidsverksamhet, som är förlagd till skolans lokaler. Verksamheten är uppdelad i två grupper och syftar till att ge barnen en aktiv och positiv fritid. Mycket tid ägnas åt kreativt skapande, utelekar och ibland gör vi utflykter. På fritids kan barnen också göra läxor och de barn som behöver kan få hjälp av våra pedagoger.