KLAGOMÅLSHANTERING

Rutinerna

Enligt skollagen 4 kap. § 8 skall huvudman ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

​1. Är det något som inte motsvarar dina förväntningar eller något som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan/skolan/fritids. Lyckas ni inte lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig skriftligen till rektor förskola när det gäller förskolefrågor och till rektor skola när det gäller frågor som rör skola och fritids.

2.Efter det att vi tagit emot ditt klagomål skickas en bekräftelse på att vi tagit emot detta. Därefter pratar vi med berörda pedagoger och återkopplar om ev. åtgärder.

3. Vill du vara anonym kan du lämna klagomål i förskolans/skolans brevlåda. Nackdelen med att vara anonym är att vi inte kan återkoppla direkt till dig.

Att överklaga beslut om åtgärdsprogram, enskild undervisning/särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång

Om du vill överklaga ett beslut kring ett åtgärdsprograms, enskild undervisning/särskild undervisningsgrupps eller anpassad studiegångs innehåll eller upprättande ska du skriva till Skolväsendets överklagandenämnd och besvära dig över beslutet. Överklagandet skickas eller lämnas till den som fattat beslutet (rektor/skola) och inte direkt till Skolväsendets överklandenämnd. Om beslutet inte ändras som du önskar sänder rektorn överklagandet vidare till Skolväsendet överklagandenämnd. För att Skolväsendets överklagandenämnd ska kunna ta upp överklagan måste skrivelsen ha kommit in till skolan inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Skrivelsen med överklagande ska innehålla

  • Den klagandes namn (eleven), personnummer, postadress, telefonnummer och mailadress. 
  • Det beslut som överklagas samt datum för beslutet
  • Den ändring som ni vill göra och skäl till ändringen.

Bifoga sådant som ni anser vara av betydelse för överklagan. Är eleven under 16 år ska vårdnadshavaren skriva under och uppge sitt personnummer, adress, telefonnummer och mailadress.

För mer information, läs på Skolväsendets överklagandenämnds hemsida; www.overklagandenamnden.se