Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. Även utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Lpfö 18 S.13